Photo: Hiroshi Iwasaki @STASH for 21_21 DESIGN SIGHT "U-Tsu-Wa"